Zkušební řády:

 

ZOP - Zkouška ovladatelnosti psa

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP

1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
2. Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky.
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků . Obecně platí, že u cviků zk. ZOP může psovod používat zvukové i posunkové povely a to součastně.

OBSAH ZKOUŠKY ZOP

I. Základní část

1. Přivolání - volba ze dvou variant;
a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
b) za pohybu k noze psovoda

2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)

3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)

4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů)

5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální.

Počet psů ve skupině je 3 -5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.

1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)

2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku) (10 bodů)

3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)

4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)

5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)

CELKEM 100 bodů

Minimální počet bodů pro získání zkoušky (70 bodů)

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZOP PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

1. PŘIVOLÁNÍ (10)

Varianta A

Povelu: "Ke mně" a upažení levé ruku s následným připažením "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "Volno" musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "Ke mně". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K noze" má pes usednout k noze psovoda.

Varianta B

Povely: "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno

příp. "Sedni" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení). Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "Volno" musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí "K noze". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel "K noze" nebo "Sedni" usedá k jeho levé noze.

Pozn. Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno" a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU (10)
Povelu: "K noze" a tlesknut (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni")
Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel "K noze" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

3. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10)
Obdoba cviku a.2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 20 cm.

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ {10)
Povely: "Sedni" - lebky úder levou rukou na levé stehno
"Lehni" - mávnuti levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
"Vstaň" - mírné pokrčení v kolenou Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.
Pozn. U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

5. ODLOZENÍ (10)
Povely: "Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
"Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti.
Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metna je cvik také anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Počet psů ve skupině je 3-5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.
Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, nebol' jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky
Pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky provádění jako v části základní, Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně.
Pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely:

Vlevo (vpravo 1 protichodem - Povel se vydává, když jde skupina v zástupu za sebou. Po povelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu povelem daného směru {v poloměru cca l m) do protisměru(o 180o), Ostatní pokračují každý až do místa, kde se l.otáčel a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.
Vlevo (vpravo 1 utočit " - Obdoba předchozího povelu s tím rozdílem, že se l . psovod na povel otáčí v daném směru v poloměru asi 1 m tak dlouho, dokud neuslyší povel : "Směr přímý". Takto lze skupinu navést např.,do kolmého směru apod.
Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno.
Pokud na zkouškách nebude potřebný počet psů plnicích stejný stupeň zkoušky (alespoň 3), musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy. Tyto psy je povinen připravit pořadatel zkoušek.
Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí, Mezery by však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry. Psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali, ani se příliš neopožďovali.

1. OVLADATELNOST NA VODÍTKA
ve skupině (10 bodů) viz cvik č. 2 pro Zákl. část

2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ NA VODÍTKU
ve skupině (10 bodů)
Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku č.4 pro Zákl. část.

3. ODLOZENÍ V LEZE
ve skupině (10 bodů)
Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.S pro Zákl. část,

4. PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU
(10 bodů)
Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě {pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není.Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

Průběh cviku

a) pro psy, které unese ledna osoba {závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka)
Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl apod,) a v náručí ho nese S metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku.Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.

b) pro osy , kteří musí byt (pro svoji váhu) neseni více osobami
Psovod a cizí osoba (jeden příp. více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšeně podložky (lavice, stůl apod.) tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. Mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět do výchozího místa, tam položí psa na podložku.
Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

5. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNEM MATERIÁLU (10 bodů)
Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu; igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea příp.led. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí taká za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
Povel: K noze . - tlesknutí dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni" (při zastavení)

Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.
Pes by se měl chovat přirozené, měl by jít sebevědomé u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO) slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa. Její splnění není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných. Zkoušky ZZO se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. Kohoutková výška psa u zkoušky ZZO je bez omezení.

Výcvikové známky:

Prospěl výborně (PV) - poslušnost 51 - 60 bodů
- spec. cviky 2x prospěl výb. minimálně

1x prospěl Prospěl (P) - poslušnost 42 - 50 bodů
- spec. cviky 2x prospěl minimálně

1x neprospěl Nedostatečně (N) - poslušnost 0 - 41 bodů - spec. cviky 2x neprospěl Výsledná výcviková známka se stanovuje podle horšího výsledku (poslušnost nebo spec. cviky).
Kritéria pro zkoušku ZZO:

1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body:

1. P o s l u š n o s t :

a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP  10 b) ovladatelnost psa na vodítku ZP  10 c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP  10 d) za pochodu odložení vleže ZP  10 e) aport volný (předmět psovoda) ZP  10 f) odložení psa (15 kroků) ZP  10            60     (42)
3. S p e c i á l n í   c v i k y:

a) přivolání psa za ztížených podmínek

ZP
b) chování psa ve skupině osob

ZP c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě 
Připomínky k provádění zkoušky ZZO: 1. Přivoláním psa libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který v obou způsobech popisuje druhá část tohoto ZŘ. 2. Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad.Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě -obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.

3. Cvik „Sedni – lehni“ se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel rozhodčího psa posadí.

4. Odložení za pochodu vleže se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí. 5. Ke cviku „Aport volný“ může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda. 6. Při cviku „Odložení psa“ se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího. 7. Cvik „Přivolání psa za ztížených podmínek“ se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel „Volno“ do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.
8. Cvik „Chování psa ve skupině lidí“. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

9. Cvik „Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě“ se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného minimálně 20 kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.

10. Hodnocení provedení cviků části "Poslušnost" se provádí jako u ostatních zkoušek tohoto zkušebního řádu.

11. Hodnocení speciálních cviků: a) přivolání psa za ztížených podmínek - okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku - prospěl výborně - vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod - prospěl - pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi - neprospěl. b) chování psa ve skupině lidí - pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem - prospěl výborně - pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - prospěl - pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně - neprospěl. c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě - pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje - prospěl výborně - při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout - prospěl
- při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá - neprospěl.

13. Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.

Zkouška všestranného výcviku 1.stupně (ZVV 1)
Zkouška všestranného výcviku ZVV 1 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkoušky ZVV 1 se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušky ZVV 1 je požadována kohoutková výška větší než 45 cm.

 

Výcvikové známky:

- výborně (V) 286 - 300 bodů - velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů - dobře (D) 240 - 269 bodů - uspokojivě (U) 210 - 239 bodů - nedostatečně (N) 0 - 209 bodů
Kritéria pro zkoušku ZVV 1:

1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku
. Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body:

1. S t o p a :

Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut. Z                  100     (70)
2. P o s l u š n o s t :

a) přivolání psa za pochodu k noze ZP   10 b) ovladatelnost psa na vodítku ZP   10 c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP   10 d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP   10 e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP   10 f) aport volný (činka psovoda) ZP   10 g) skok vysoký (100 cm) ZP   10 h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP   10 ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP   10 i) odložení psa (25 kroků) ZP   10          100     (70)
3. O b r a n a :

a) odhalení pomocníka

  - průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny) ZP   10 - vyštěkání pomocníka        10
b) zajištění pomocníka

  - prohlídka pomocníka ZP   10 - výslech pomocníka        10 c) ochrana psovoda 
- přepadení psovoda při výslechu

ZP   15 - ovladatelnost psa (pouštění)          5 d) samostatná činnost psa   - zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) ZP   15 - ovladatelnost (pouštění)         

5 e) odolnost psa (náznak úderů) 
- útok na psa se 2 údery po zákusu

ZP   15
- ovladatelnost (pouštění)

         5          100     (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)

                     300   (210) 


Připomínky k provádění zkoušky ZVV 1: 1. Průzkum se provádí v přírodním terénu 40 x 50 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň třetího úkrytu. 2. Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek. 3. V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku. 4. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát. 5. Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka. 6. Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího. 7. Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění psa.
8. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 10 kroků a vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.

9. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí ukončení obrany.

 

Zkouška všestranného výcviku 2.stupně (ZVV 2)

 

Zkouška všestranného výcviku ZVV 2 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkoušky ZVV 2 se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušky ZVV 2 je požadována kohoutková výška větší než 45 cm.

Výcvikové známky:

- výborně (V) 286 - 300 bodů - velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů - dobře (D) 240 - 269 bodů - uspokojivě (U) 210 - 239 bodů - nedostatečně (N) 0 - 209 bodů
Kritéria pro zkoušku ZVV 2:

1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body:

1. S t o p a :

Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Z                  100     (70)
2. P o s l u š n o s t :

a) ovladatelnost psa bez vodítka Z     10 b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z     10 c) za pochodu odložení vstoje Z     10 d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z     10 e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z     10 f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z     10 g) kladina vysoká (jedním směrem) Z     10 h) vysílání psa (30 kroků) Z     10 ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z     10 i) odložení psa (50 kroků) Z     10          100     (70)
3. O b r a n a :

a) odhalení pomocníka

  - průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) ZP   10 - vyštěkání pomocníka        10
b) zajištění pomocníka

  - prohlídka a výslech pomocníka ZP   10 - doprovod pomocníka (20 kroků)        10 c) ochrana psovoda 
- přepadení psovoda při prohlídce

ZP   15 - ovladatelnost psa (pouštění)          5 d) samostatná činnost psa   - zadržení pomocníka (100 kroků) ZP   15 - ovladatelnost (pouštění)          5 e) odolnost psa 
- útok na psa, 2 údery po zákusu

ZP   15
- ovladatelnost (pouštění)

         5          100     (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)

                     300   (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2: 1. Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti. 2. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti)  80 x 100 kroků. 3. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa. 4. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.

 

 

 

Zkouška všestranného výcviku 3.stupně (ZVV 3)

 

Zkouška všestranného výcviku ZVV 3 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkoušky ZVV 3 se mohou zúčastnit výhradně jen psi s průkazem původu, uznávaným FCI. Kohoutková výška psa u zkoušky ZVV 3 je vyžadována větší než 45 cm.

Výcvikové známky:

- výborně (V) 286 - 300 bodů - velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů - dobře (D) 240 - 269 bodů - uspokojivě (U) 210 - 239 bodů - nedostatečně (N) 0 - 209 bodů
Kritéria pro zkoušku ZVV 3:

1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 2.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body:

1. S t o p a :

Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Z                  100     (70)
2. P o s l u š n o s t :

a) ovladatelnost psa bez vodítka Z     10 b) sedni-lehni-vstaň ( 20 kroků před psovodem) P     10 c) za pochodu odložení v sedě Z     10 d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P     10 e) plížení psa (10 kroků) P     10 f) aport šplhem (1,8 m,činka pořadatele 1 kg těžká - střelba) Z     10 g) kladina vysoká (oba směry) Z     10 h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP   10 ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z     10 i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z     10          100     (70)
3. O b r a n a :

a) odhalení pomocníka

  - průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) ZP   10 - vyštěkání pomocníka        10
b) zajištění pomocníka

  - prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) ZP   10 - hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) Z     10 c) ochrana psovoda 
- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka

ZP   15 - ovladatelnost (pouštění)          5 d) samostatná činnost psa   - zadržení pomocníka (150 kroků) ZP   15 - ovladatelnost (pouštění)          5 e) odolnost psa 
- cvik se napojuje na cvik zadržení

ZP   15
(při protiútoku dva údery po zákusu)

       20          100     (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)

                     300   (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZVV 3: 1. Přivolání se hodnotí 2x z obou směrů vysílání (5 + 5 b.). Pes sedá před psovoda. Cviky se provádí mimo cvičiště. 2. Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu nebo na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. 3. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník, od ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes zakročí, pokračuje cvik hlídání pomocníka ještě jednu minutu. 4. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího. 5. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou 3 povely pro pouštění povoleny. 6. Odolnost psa se hodnotí při cviku zadržení s protiútokem.

 

 

Zkouška základního minima (ZM)

 

Zkouška základního minima (ZM) slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa. Její splnění není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných. Zkoušky ZM se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušky ZM je požadována kohoutková výška větší než 45 cm.

Výcvikové známky:

- výborně (V) 145 - 150 bodů - velmi dobře (VD) 135 - 144 bodů - dobře (D) 120 - 134 bodů - uspokojivě (U) 105 - 119 bodů - nedostatečně (N) 0 - 104 bodů
Kritéria pro zkoušku ZM:

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.
Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body:

1. S t o p a :

Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.   Z                   50     (35)
2. P o s l u š n o s t :

a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP   10 b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP   10 c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP   10 d) aport volný (předmět psovoda) ZP   10 e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP   10           50     (35)
3. O b r a n a :

a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP   10 b) označení pomocníka        10 c) ochrana psovoda ZP   10 d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP   10 e) odolnost psa (náznak úderů)        10           50     (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)

                    150   (105)
Připomínky k provádění zkoušky ZM: 1. Libovolným způsobem provedeným přivoláním se rozumí způsob přivolání psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu. 2. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30 x 40 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu. 3. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka. 4. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa. 5. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku. 6. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery . 7. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.
8. Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.

9. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.

10. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění. 11. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany. 12. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

 

 

Zkouška malých plemen 1.stupně (ZMP 1)

 

Zkouška malých plemen ZMP 1 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkouška ZMP 1 se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušky ZMP 1 je požadována kohoutková výška do 45 cm včetně.

Výcvikové známky:

- výborně (V) 286 - 300 bodů - velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů - dobře (D) 240 - 269 bodů - uspokojivě (U) 210 - 239 bodů - nedostatečně (N) 0 - 209 bodů
Kritéria pro zkoušku ZMP 1:

1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.
Náplň zkoušky ZMP 1, dosažitelné body:

1. S t o p a :

Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut. Z                  100     (70)
2. P o s l u š n o s t :

a) přivolání psa za pochodu k noze ZP   10 b) ovladatelnost psa na vodítku ZP   10 c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP   10 d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP   10 e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP   10 f) aport volný (činka psovoda) ZP   10 g) skok vysoký (100 cm) ZP   10 h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP   10 ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP   10 i) odložení psa (25 kroků) ZP   10          100     (70)
3. S p e c i á l n í   p r v k y:

a) rozlišování předmětů psovoda

  - první úspěšný pokus ZP   10 - druhý úspěšný pokus ZP   10
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda

ZP   20 c) vyhledání předmětů psovoda 
- - 3 předměty (po 5 bodech)

ZP   15 - ovladatelnost psa ZP     5 d) hlídání předmětu psovoda ZP   20 e) samostatná činnost psa Z     20          100     (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec.cviky)

                     300   (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZMP 1: 1. Poslušnost Skok vysoký - výška překážky 50 cm. Skok šplhem - výška překážky 160 cm. 2. Rozlišování Povel „PŘINES“. Provádí se ihned po skončení stopy, velikost je max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu,který dobře pohlcuje pach (hadr,filc,molitan a pod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén kde se rozlišování provádí musí být přehledný. Pes nemá předměty hledat ale rozlišovat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání- řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu,t.j. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy, při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od čtyř cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka). Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím. 3. Vyhledání předmětů Povel „HLEDEJ-APORT“. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 5 minut. Čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku. Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí psovod dle pokynů rozhodčího tři vlastní předměty. Psovod nesmí vstoupit do vyhraženého prostoru. Prostor se vytyčí. Předměty jsou o velikosti 5x5x2 cm, jeden je z textilu, filcu a druhý ze dřeva. Třetí předmět je svazek klíčů - min.3 klíče (nesmí u nich být klíčenka, přívěšek a pod.). Pokud to podmínky dovolí,tak se pro každého psa se vytyčí jiný prostor pro vyhledání -stejné podmínky pro všechny. Při rozmístnění předmětů ve vytyčeném prostoru je pes psovoda v úkrytu. Psovod si může zvolit stranu čtverce - základnu, odkud bude vysílat psa. Na této základně se může pohybovat ale nesmí ji opustit. Prostor, kde se vyhledání provádí musí být přehledný a bez vysokého porostu. V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely „Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytyčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přinesení aportu může dát psovod načichat z igelitového pytlíku pach z kontrolních předmětů. Po nalezení předmětu musí se pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět -provedení jako při "Aportu". 4. Vyhledání ztraceného předmětu Povel „HLEDEJ-APORT“. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Na další pokyn se zastaví, dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Provádí se na vzdálenost 50 kroků, čas na přinesení předmětu je 2 minuty. V terénu, kde se vyhledání provádí se projdou psovodi se psy – z důvodu stejných podmínek pro všechny psovody. Vyhledání se provádí na stejném místě. Při kladení předmětu jde psovod se psem na vodítku pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti.Jako předmět musí být použita peněženka (o max. rozměru 100 cm2) nebo klíče v klíčence předání předmětu se provádí jako předání aportu. 5. Hlídání předmětu psovoda Povel „HLÍDEJ-APORT“. Prováděcí pokyny na místě, které určí rozhodčí odloží psovod psa, položí před něj svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu. Jako předmět nesmí být použita hračka psa, krmivo a nebo výstroj psa. Předmětem by měla být např.: taška, část oděvu psovoda, a pod. Provedení cviku se dělí na tři části: a) chování psa vůči osobě která prochází okolo psa ve vzdálenosti 5 kroků, aniž by projevovala zájem o psa a nebo o předmět b) ostražitost psa, kdy pomocník na psa mluví a snaží se jej od předmětu odlákat odhozením aportu, nabídnutím krmiva a pod. c) aktivní obrana předmětu a útok na pomocníka,když se pomocník snaží předmět uchopit a nebo odkopnout. V prvé části cviku nesmí pes projevovat agresivitu štěkáním nebo napadáním pomocníka. V druhé části má pes projevovat ostražitost vrčením, štěkotem nebo náznakem útoku. Nemá však osobu napadat a nebo odejít od předmětu. V závěru cviku musí pes na počínání pomocníka odpovědět útokem, který přestává v okamžiku, kdy se pomocník zastaví a nesnaží se již předmět odebrat a nebo jej odkopnout. Jakmile pomocník zůstane klidně stát, musí se pes vrátit k předmětu tento dále hlídat a pomocníka nechat odejít. Pes zůstává dále hlídat předmět až do příchodu psovoda, který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se k psu. Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou. 6. Samostatná činnost psa Psovod připoutá psa vodítkem o délce 1m k úvaznému kolíku ( úchyt na vodítku navlékne na kolík) a odejde do úkrytu asi 20 kroků od psa. Za jednu minutu po ukrytí psovoda, přejde kolem uvázaného psa ve vzdálenosti asi 5 kroků dvakrát pomocník, aniž by psa svým chováním nějak dráždil (vždy jde asi 10 kroků za psa, provede čelem vzad a jde zpět) Na pokyn rozhodčího přichází pomocník přímo ke psu s úmyslem psa odvázat a odvést. Při tom může na psa slovně působit. Pes má při cviku náhubek.

 

 

Zkouška malých plemen 2.stupně (ZMP 2)

 

Zkouška malých plemen ZMP 2 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkouška ZMP 2 se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušky ZMP 2 je požadována kohoutková výška do 45 cm včetně.

Výcvikové známky:

- výborně (V) 286 - 300 bodů - velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů - dobře (D) 240 - 269 bodů - uspokojivě (U) 210 - 239 bodů - nedostatečně (N) 0 - 209 bodů
Kritéria pro zkoušku ZMP 2:

1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP 1.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZMP 2, dosažitelné body:

1. S t o p a :

Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Z                  100     (70)
2. P o s l u š n o s t :

a) ovladatelnost psa bez vodítka Z     10 b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z     10 c) za pochodu odložení vstoje Z     10 d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z     10 e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z     10 f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z     10 g) kladina vysoká (jedním směrem) Z     10 h) vysílání psa (30 kroků) Z     10 ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z     10 i) odložení psa (50 kroků) Z     10          100     (70)
3. S p e c i á l n í   c v i k y:

a) rozlišování cizího předmětu

  - první úspěšný pokus ZP   10 - druhý úspěšný pokus ZP   10
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda

ZP   25 c) vyhledání cizích předmětů 
- 3 předměty (po 8 bodech)

ZP   24 - ovladatelnost psa Z       6 d) hlídání předmětu psovoda Z     25          100     (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec.cviky)

                     300   (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZMP 2: 1. Poslušnost Aport skokem - výška překážky 50 cm, činka psovoda. 2. Rozlišování Povel „PŘINES“. Provádí se ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan a pod.). Předměty se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén pro rozlišování musí být přehledný - pes nemá předměty hledat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání, řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu, tj. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy. Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu kladeče a nebo psovoda. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci i psovod nebo kladeč šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal neporušen. Provádí se rozlišení předmětu kladeče stopy mezi čtyřmi předměty různých pomocníků. Při pokládání předmětu je psovod se psem v úkrytu. Dle pokynů rozhodčího provedou pomocníci položení předmětů. Kladeč předá psovodovi igelitový pytlík s kontrolními předměty s pachem kladeče. 3. Vyhledání předmětů Povel „HLEDEJ-APORT“. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 5 minut. Čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku. Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí dle pokynů rozhodčího kladeč stopy tři předměty. Předměty jsou o velikosti 5x5x2 cm, jeden je z textilu, filcu a druhý ze dřeva. Třetí předmět je svazek klíčů - min.3 klíče (nesmí u nich být klíčenka, přívěšek a pod.). Předměty musí mít kladeč u sebe min. 30 minut před započetím cviku. Při rozmístnění předmětů je psovod se psem v úkrytu. Vytyčení prostoru pro vyhledání nesmí provádět kladeč - osoba, která rozhazuje předměty. Vytyčení prostoru se provádí označením v rozích prostoru kolíky nebo tabulkami. Pokud to podmínky dovolí,tak se pro každého psa se vytyčí jiný prostor pro vyhledání -stejné podmínky pro všechny. Psovod si může zvolit stranu čtverce - základnu, odkud bude vysílat psa. Na této základně se může pohybovat ale nesmí ji opustit. Prostor, kde se vyhledání provádí musí být přehledný a bez vysokého porostu. V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely „Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytyčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přinesení aportu může dát psovod načichat z igelitového pytlíku pach z kontrolních předmětů. Po nalezení předmětu musí se pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět -provedení jako při "Aportu". 4. Vyhledání ztraceného předmětu Povel „HLEDEJ-APORT“. Psovod se psem na vodítku vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Po ujití vzdálenosti 100 kroků se zastaví a vyčká 5 minut. Poté dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku. A vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu,tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Jako předmět lze použít svazek klíčů v klíčence a nebo s přívěškem. Předání předmětu se provádí jako předání aportu. 5. Hlídání předmětu psovoda Povel „HLÍDEJ-APORT“. Na místě, které určí rozhodčí odloží psovod psa, položí před něho svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes hlídá předmět jednu minutu, pak přicházejí dva pomocníci a snaží se mu předmět odebrat. Jako předmět nelze použít hračku psa, části výstroje nebo krmivo. Předmětem by měla být např.taška,část oděvu a pod. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu. Provedení cviku se dělí na tři části: - chování psa vůči dvěma pomocníkům,kteří procházejí kolem psa ve vzdálenosti asi 5 kroků aniž by projevovaly zájem o psa a nebo předmět. Po ujití vzdálenosti 10 kroků od psa se otočí a jdou zpět. Na úrovni psa se zastaví. - ostražitost psa-jeden pomocník zůstane pět kroků vzdálen od psa a druhý jde ke psu.Oba se snaží psa od předmětu odlákat hozením aportu, nabídnutím krmiva apod. - aktivní obrana předmětu a útok na pomocníky. Jeden pomocník provede pokus o uchopení nebo odkopnutí předmětu. Pes by měl zareagovat útokem na pomocníka. Tento odstoupí asi na pět kroků od předmětu a zůstane stát. V tomto okamžiku provede pokus o odebraní předmětu druhý pomocník. Pes se musí ihned vrátit k předmětu a zaútočit na druhého pomocníka. Ten stejně jako první odstoupí od předmětu a zůstane klidně stát.Pes se musí vrátit k předmětu a ten nadále hlídat. Pomocníci pomalu odchází směrem od psa. Pes hlídá předmět ještě po dobu jedné minuty až do příchodu psovoda,který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se ke psu. Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou.

 

 

Zkouška psa stopaře 1.stupně (ZPS 1)

 

Zkouška psa stopaře ZPS 1 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkouška psa stopaře ZPS 1 je zaměřena na speciální využití schopnosti psa. K plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek. Zkoušky ZPS 1 se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. Kohoutková výška psa u zkoušky ZPS 1 je bez omezení.

Výcvikové známky:

- výborně (V) 191 - 200 bodů - velmi dobře (VD) 180 - 190 bodů - dobře (D) 160 - 179 bodů - uspokojivě (U) 140 - 159 bodů - nedostatečně (N) 0 - 139 bodů
Kritéria pro zkoušku ZPS 1:

1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body:

1. S t o p a :

Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Z                  100     (70)
2. P o s l u š n o s t :

a) přivolání psa za pochodu k noze ZP   10 b) ovladatelnost psa na vodítku ZP   10 c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP   10 d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP   10 e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP   10 f) aport volný (činka psovoda) ZP   10 g) skok vysoký (100 cm) ZP   10 h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP   10 ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP   10 i) odložení psa (25 kroků) ZP   10          100     (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)

                     200   (140)
Připomínky k provádění zkoušky ZPS 1: 1. Skok šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké. 2. První lom bude vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.

 

 

Zkouška psa stopaře 2.stupně (ZPS 2)

 

Zkouška psa stopaře ZPS 2 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkouška psa stopaře ZPS 2 je zaměřena na speciální využití schopnosti psa. K plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek. Zkoušky ZPS 2 se mohou zúčastnit výhradně jen psi s průkazem původu, uznávaným FCI. Kohoutková výška psa u zkoušky ZPS 2 je bez omezení.

Výcvikové známky:

- výborně (V) 286 - 300 bodů - velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů - dobře (D) 240 - 269 bodů - uspokojivě (U) 210 - 239 bodů - nedostatečně (N) 0 - 209 bodů
Kritéria pro zkoušku ZPS 2:

1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body:

1. S t o p a :

A) Stopa cizí, nejméně 1500 kroků dlouhá, min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut. Z                  100     (70)
B) Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, křížená jinou osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. První lom vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.

Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Z                  100     (70)
2. P o s l u š n o s t :

a) ovladatelnost psa bez vodítka Z     10 b) sedni-lehni-vstaň ( 20 kroků před psovodem) P     10 c) za pochodu odložení v sedě Z     10 d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P     10 e) plížení psa (10 kroků) P     10 f) aport šplhem (1,8 m,činka pořadatele 1 kg těžká - střelba) Z     10 g) kladina vysoká (oba směry) Z     10 h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP   10 ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z     10 i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z     10          100     (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)

                     300   (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZPS 2: 1. Aport šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké, činka psovoda.
2. Obě stopy pro téhož psa musí pokládat stejný kladeč.

3. Podmínka je začít stopou A. 4. Křížení stopy se provádí 30 minut po položení stopy a to v 45° - 90° úhlu asi v polovině 1. a 2. úseku ve směru stopy.

 

 

Zkouška základního minima malých plemen(ZMMP)

 

Zkouška základního minima malých plemen(ZMMP) slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa. Jejich splnění není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných. Zkoušky ZMMP se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušky ZMMP je požadována kohoutková výška do 45 cm včetně.

Výcvikové známky:

- výborně (V) 145 - 150 bodů - velmi dobře (VD) 135 - 144 bodů - dobře (D) 120 - 134 bodů - uspokojivě (U) 105 - 119 bodů - nedostatečně (N) 0 - 104 bodů
Kritéria pro zkoušku ZMMP:

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.
Náplň zkoušky ZMMP, dosažitelné body:

1. S t o p a :

Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.   Z                   50     (35)
2. P o s l u š n o s t :

a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP   10 b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP   10 c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP   10 d) aport volný (předmět psovoda) ZP   10 e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP   10           50     (35)
3. S p e c i á l n í   c v i k y:

a) rozlišování předmětů psovoda   - první úspěšný pokus ZP   10 - druhý úspěšný pokus ZP   10 b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP   10 c) vyhledání předmětů psovoda 3 předměty (po 5 bodech) ZP   15 - ovladatelnost psa ZP     5           50     (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec.cviky)

                    150   (105)
Připomínky k provádění zkoušky ZMMP: 1. Rozlišování

Povel „PŘINES“. Cvik se provádí ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je u všech stupňů zkoušek max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan apod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén na rozlišování musí být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat.

Cvik se provádí tak,že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání - řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu, tj. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy . Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu pomocníka a nebo psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka). Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím. 2. Vyhledání předmětů Povel „HLEDEJ-APORT“ a ukázání pravou rukou směrem k předmětu. Čas je 5 minut. Vyhledání předmětů se provádí v prostoru 20x30 kroků. V polovině vzdálenosti 20 kroků je vedena osa postupu na které se pohybuje psovod se psem. Na pokyn rozhodčího se zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti 10kroků. Na pokyn rozhodčího (asi po 5 sekundách) vysílá psa pro předmět.Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět z dálky ( aby byl pes nucen předmět hledat ). Velikost předmětu je max.100 cm2, jeden z předmětů musí být dřevo a neměly by se svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu nelze použít hračky nebo součásti výstroje psa. Další předměty odhazuje vždy po 10 krocích a to střídavě na levou a pravou stranu. 3. Vyhledání ztraceného předmětu Povel „HLEDEJ – APORT“. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak,aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Zde provede odevzdání předmětu psovodovi. Cvik se provádí na vzdálenost 30 kroků, čas na přinesení předmětu je 1 minuta.Terén pro vyhledání ztraceného předmětu musí být nepošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu max.100 cm2, nesmí to být hračka  nebo výstroj psa, barvou se nesmí výrazně odlišovat od terénu. Při předání předmětu pes nemusí předsedat, ale předmět musí držet.

 

 

Zkouška psa obranáře 1.stupně (ZPO 1)

 

Zkouška psa obranáře ZPO 1 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkouška psa obranáře ZPO 1 je zaměřena na speciální využití schopnosti psa. K plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek. Zkoušky ZPO 1 se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušky ZPO 1 je požadována kohoutková výška větší než 45 cm..

Výcvikové známky:

- výborně (V) 191 - 200 bodů - velmi dobře (VD) 180 - 190 bodů - dobře (D) 160 - 179 bodů - uspokojivě (U) 140 - 159 bodů - nedostatečně (N) 0 - 139 bodů
Kritéria pro zkoušku ZPO 1:

1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body:

1. P o s l u š n o s t :

a) přivolání psa za pochodu k noze ZP   10 b) ovladatelnost psa na vodítku ZP   10 c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP   10 d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP   10 e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP   10 f) aport volný (činka psovoda) ZP   10 g) skok vysoký (100 cm) ZP   10 h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP   10 ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP   10 i) odložení psa (25 kroků) ZP   10          100     (70)
2. O b r a n a :

a) odhalení pomocníka

  - průzkum terénu (60x100 kroků,terén přírodní, čas 5 minut) ZP   10 - vyštěkání pomocníka        10
b) zajištění pomocníka

  - prohlídka, výslech, doprovod (20 + 10 kroků) Z     10 - hlídání pomocníka (2+1 minutu) Z     10 c) ochrana psovoda 
- přepad psovoda při doprovodu pomocníka

       15 - ovladatelnost psa (pouštění) Z       5 d) samostatná činnost psa   - zadržení pomocníka (150 kroků) ZP   15 - ovladatelnost (pouštění)          5 e) odolnost psa 
- navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu)

       20          100     (70)
3. Celkem (poslušnost, obrana)

                     200   (140)
Připomínky k provádění zkoušky ZPO 1: 1. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes provede zákrok pokračuje hlídání ještě jednu minutu.

2. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

3. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou tři povely pro pouštění povoleny. 4. Křížení stopy se provádí 30 minut po položení stopy a to v 45° - 90° úhlu asi v polovině 1. a 2. úseku ve směru stopy.

 

 

Zkouška psa obranáře 2.stupně (ZPO 2)

 

Zkouška psa obranáře ZPO 2 se absolvuje postupně od nižší k vyšší. Zkouška psa obranáře ZPO 2 je zaměřena na speciální využití schopnosti psa. K plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek. Zkoušky ZPO 1 se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušky ZPO 1 je požadována kohoutková výška větší než 45 cm..

Výcvikové známky:

- výborně (V) 286 - 300 bodů - velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů - dobře (D) 240 - 269 bodů - uspokojivě (U) 210 - 239 bodů - nedostatečně (N) 0 - 209 bodů
Kritéria pro zkoušku ZPO 2:

1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body:

1. P o s l u š n o s t :

a) ovladatelnost psa bez vodítka Z     10 b) sedni-lehni-vstaň ( 20 kroků před psovodem) P     10 c) za pochodu odložení v sedě Z     10 d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P     10 e) plížení psa (10 kroků) P     10 f) aport šplhem (1,8 m,činka pořadatele 1 kg těžká - střelba) Z     10 g) kladina vysoká (oba směry) Z     10 h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP   10 ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z     10 i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z     10          100     (70)
2. O b r a n a :

a) odhalení pomocníka

  - průzkum terénu (60x200 kroků, terén přírodní, 2 pomocníci, čas 10 minut) ZP   20 - vyštěkání pomocníků (2 pomocníci)        20
b) zajištění pomocníků

  - prohlídky, výslechy, doprovody ZP   20 - hlídání pomocníků (2+1 minuta) ZP   20 c) ochrana psovoda 
- přepadení při prohlídce

       15 - ovladatelnost Z       5 - přepadení při doprovodu        15 - ovladatelnost Z       5 d) samostatná činnost psa   - zadržení pomocníka (200 kroků) ZP   15 - ovladatelnost          5 - útok druhého pomocníka (50 kroků)        15 - ovladatelnost Z       5 e) odolnost psa 
- cvik se napojuje na protiútoky dvou pomocníků na psa

(při protiútoku vždy dva údery po zákroku)

       40          200   (140)
3. Celkem (poslušnost, obrana)

                     300   (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZPO 2: 1. Obrana se provádí se dvěma pomocníky.

2. Vzdálenost mezi úkryty pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí být nejméně 100 kroků.

3. Nalezení pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí odpovídat pořadí jejich umístění v terénu. 4. Po nalezení pomocníka se provádí jeho prohlídka. Během prohlídky provádí pomocník přepad psovoda. 5. Po zákroku psa psovod prohlídku pomocníka dokončí a provádí výslech pomocníka. 6. Po výslechu předá psovod pomocníka vedoucímu akce, který během průzkumu terénu postupoval za psovodem spolu s rozhodčím. Vedoucí akce s pomocníkem zůstávají na místě až do dalšího splnění podmínek zkoušky. 7. Po nalezení druhého pomocníka následuje jeho prohlídka, výslech a doprovod k vedoucímu zkoušek. Odtud pokračuje doprovod obou pomocníků.
8. Během doprovodu, po ujití asi 20 kroků, podnikne jeden z pomocníků na psovoda útok, druhý pomocník začne utíkat z místa střetu. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.

9. Pes má zlikvidovat útok pomocníka a zadržet pomocníka, který se snažil utéct. 10. Po likvidaci útoku a úniku pomocníků pokračuje doprovod obou pomocníků asi 20 kroků až k místu dalšího cviku - hlídání. 11. Při cviku hlídání se pomocníci rozcházejí na pokyn rozhodčího po uplynutí dvou minut po ukrytí psovoda. 12. Když pes provede zákrok u jednoho z nich, druhý pomocník utíká zatímco první pomocník zůstane stát. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků. 13. Po likvidaci úniku obou pomocníků pokračuje jejich střežení ještě jednu minutu. 14. Při cviku samostatná činnost psa zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a samostatné pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího. 15. S výjimkou počátku cviku "samostatná činnost" má pes provádět zákroky samostatně. 16. U cviků b), c) přepadení při doprovodu prvním pomocníkem a d) útok prvního pomocníka obrany se vyžaduje samostatné pouštění. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik. U ostatních cviků jsou 3 povely pro puštění povoleny.